ANDMEKAITSETINGIMUSED (PRIVAATSUSPOLIITIKA)

  1.       Üldsätted

1.1.    Käesolev privaatsuspoliitika reguleerib isikuandmete kogumist, töötlemist ja säilitamist käsitlevaid põhimõtteid. Isikuandmeid kogub töötleb ja säilitab isikuandmete vastutav töötleja Nerostein OÜ (edaspidi andmetöötleja).

1.2.    Andmesubjekt privaatsuspoliitika tähenduses on klient või muu füüsiline isik, kelle isikuandmeid andmetöötleja töötleb.

1.3.    Klient privaatsuspoliitika tähenduses on igaüks, kes ostab andmetöötleja kodulehelt kaupu või teenuseid.

1.4.    Andmetöötleja järgib õigusaktides sätestatud andmete töötlemise põhimõtteid, muuhulgas töötleb andmetöötleja isikuandmeid seaduslikult, õiglaselt ja turvaliselt. Andmetöötleja on võimeline kinnitama, et isikuandmeid on töödeldud vastavalt õigusaktides sätestatule.

 

  1.       Isikuandmete kogumine, töötlemine ja säilitamine

2.1.    Isikuandmed, mida andmetöötleja kogub, töötleb ja säilitab, on kogutud elektrooniliselt, peamiselt kodulehe ja e-posti vahendusel.

2.2.    Oma isikuandmete jagamisega annab andmesubjekt andmetöötlejale õiguse koguda, korraldada, kasutada ja hallata privaatsuspoliitikas määratletud eesmärgil isikuandmeid, mida andmesubjekt otse või kaudselt kodulehel kaupu või teenuseid ostes andmetöötlejale jagab.

2.3.    Andmesubjekt vastutab selle eest, et tema poolt esitatud andmed oleksid täpsed, õiged ja terviklikud. Teadlikult valeandmete esitamist peetakse privaatsuspoliitika rikkumiseks. Andmesubjekt on kohustatud andmetöötlejat viivitamatult teavitama esitatud andmete muutumisest.

2.4.    Andmetöötleja ei vastuta andmesubjekti poolt valeandmete esitamisest põhjustatud kahju eest andmesubjektile või kolmandatele osapooltele.

 

  1.       Kliendiandmete töötlemine, töötlemise eesmärgid ja töötlemise õiguslikud alused

3.1.    Andmetöötleja kogub kliendiandmeid peamiselt kliendilt endalt (nt taotlustelt, avaldustelt, kliendisuhtluse käigus) ning kliendi poolt teenuste kasutamise käigus (nt ülekannete tegemine, lepingute täitmine).

3.2.    Andmetöötleja saab kliendiandmeid ka kolmandatelt isikutelt:

3.2.1.  Kliendiga seotud isikutelt (nt kahjuteate esitaja või muu lepinguga seotud isik) taotluste ja avalduste esitamisel;

3.2.2.  Koostööpartneritelt ja klientidele teenuste osutamisega seotud isikutelt (nt Edasimüüjad). Selliseid andmeid saadakse eeskätt siis, kui klient on andnud selleks koostööpartnerile eelneva nõusoleku või kui andmete saamiseks on andmetöötlejal õigustatud huvi. Andmeid võidakse saada eeskätt teenuse osutamise käigus, tellimuse esitamisel ja kinnitamisel;

3.2.3.  Avalikest ja eraõiguslikest registritest (nt rahvastikuregistrist, maksukohustuslaste registrist, Maksu- ja Tolliametilt). Andmetöötleja kasutab neid andmeid peamiselt Kliendiandmete kontrollimiseks ja täpsustamiseks;

3.3.    Andmetöötleja töötleb kliendiandmeid nii õigusaktidest (riigisisesed seadused, järelevalve juhendid, määrused kui ka Euroopa Liidu õigusaktid) tulenevate juriidiliste kohustuste täitmiseks, kliendiga sõlmitud lepingu täitmiseks. Näiteks Kliendi poolt esitatud taotluse töötlemiseks ning lepingu sõlmimise ettevalmistamiseks, kliendi nõusoleku alusel kui ka Andmetöötleja enda õigustatud huvide kaitseks.

3.4.    Andmetöötleja õigustatud huvid väljenduvad eeskätt nii enda äritegevuse edendamises klientidele paremate teenuste ja toodete pakkumisel, oma toodete arendamises, andme- ja infoturbe tagamises, võlahalduses kui ka enda kaitses juriidiliste vaidluste korral.

3.5.    Kliendiandmete töötlemine toimub andmesubjekti osalusel sõlmitud lepingu täitmiseks.

3.6.    Andmetöötlejal on õigus klientide isikuandmeid jagada kolmandate isikutega, kelleks on volitatud andmetöötlejad, raamatupidajad (Directo OÜ), transpordi- ja kullerettevõtted (Ball Transport OÜ, Bestway Grupp OÜ, HRX AS), ülekandeteenuseid pakkuvad ettevõtted (TransferWise Ltd, AS LHV Pank).

3.7.    Andmesubjekti isikuandmete töötlemisel ja säilitamisel rakendab andmetöötleja organisatoorseid ja tehnilisi meetmeid, mis tagavad isikuandmete kaitse juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, muutmise, avalikustamise ja mis tahes muu ebaseadusliku töötlemise eest.

3.8.    Kliendiandmete töötlemise nõusoleku annab klient tellimuse esitamisega (tellimuse avaldusega), mis võimaldab kliendil anda oma nõusolek vabatahtlikult.

3.9.    Oma tegevuses töötleb Andmetöötleja järgmiseid kliendiandmete liike:

3.9.1.  Isiklikud andmed (nimi);

3.9.2.  Kontaktandmed (e-post, telefon, paigaldusaadress);

3.9.3.  Maskuresidentsuse andmed (maksuresidentsus);

3.10.Eesmärgid, milleks Andmetöötleja kliendiandmeid töötleb:

3.10.1.     Kliendisuhte haldamine ja kliendi poolt esitatud andmete kontrollimine ning vajadusel nende andmete parandamine või täiendamine. Töötlemine toimub lepingu täitmiseks või lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmiseks, samuti õigustatud huvi alusel kliendibaasi haldamiseks, kliendile osutatavate teenuste parandamiseks, sh vigade kõrvaldamiseks;

3.10.2.     Andmetöötleja õiguste teostamine seoses õiguslike nõuetega, nende tõendamisega ja kaitsmisega kohtus või kohtuväliselt. Töötlemine toimub Andmetöötleja õigustatud huvi alusel eesmärgiga kaitsta ennast juriidilistes vaidlustes;

3.10.3.     Tarbijaküsitluste läbiviimine, tarbijaharjumuste uurimine. Töötlemine toimub Andmetöötleja õigustatud huvi alusel, saamaks klientide tagasisidet ja hinnangut nende rahulolu kohta Andmetöötleja pakutavate teenuste ja toodete osas ning arendada seeläbi olemasolevaid ja uusi tooteid ning teenuseid.

3.10.4.     Tõendamiskoormise täitmiseks võimalike vaidluste korral võib Andmetöötleja koguda infot ka väljasaadetavate kohustusliku sisuga kirjade kättesaamise kohta (nt kirja saaja, saatmise aeg, kirja kohalejõudmise info). Töötlemine toimub õigustatud huvi alusel eesmärgiga kaitsta ennast juriidilistes vaidlustes.

 

  1.       Isikuandmete säilitamine

4.1.    Kliendiandmete töötlemisel lähtub Andmetöötleja muu hulgas nii andmete minimaalsuse kui ka säilitamise piirangu põhimõtetest.

4.2.    Kliendiandmete säilitamine Andmetöötleja poolt kestab kuni töötlemise eesmärkide saavutamiseni või õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmiseni.

4.3.    Isikuandmeteks olevaid Kliendiandmeid säilitab Andmetöötleja maksimaalselt 10 aastat arvates kliendisuhte lõppemisest. Isikuandmeteks olevate kliendiandmete säilitamise põhjus ja õiguslik alus pärast kliendisuhte lõppu tuleneb kas õigusaktist tulenevast kohustusest andmeid säilitada või Andmetöötleja enda õigustatud huvist tagada vajalik informatsioon ja võimalikud alusdokumendid klientidega sõlmitud lepingutest tulenevate vaidluste lahendamiseks või muude riskide juhtimiseks.

4.4.    Isikuandmeteks olevate kliendiandmete säilitamisel arvestab Andmetöötleja ka teiste klientide õigustega põhimõttel, et kustutavad andmed ei tohi kahjustada teiste klientide huve ja õigusi.

 

  1.       Andmesubjekti õigused

5.1.    Andmesubjektil on õigus saada ligipääs oma isikuandmetele ning nendega tutvuda.

5.2.    Andmesubjektil on õigus saada informatsiooni tema isikuandmete töötlemise kohta.

5.3.    Andmesubjektil on õigus täiendada või parandada ebatäpseid andmeid.

5.4.    Kui andmetöötleja töötleb andmesubjekti isikuandmeid andmesubjekti nõusoleku alusel, siis on andmesubjektil õigus igal ajal nõusolek tagasi võtta.

5.5.    Andmesubjekt saab õiguste teostamiseks pöörduda klienditoe poole aadressil info@nerostein.ee

 

  1.       Küpsised

6.1.    Küpsis on väike tekstifail, mille veebileht edastab brauseri küpsisefailina teie arvuti kõvakettale, nii et veebisait saaks info teie kohta meelde jätta. Küpsiseid endid ei saa teie isiku tuvastamiseks kasutada.

6.2.    Meie veebileht kasutab Google Analytics analüütikatarkvara, mis salvestab vaid anonüümset ja isikustamata infot veebilehe kasutamise kohta.

6.3.    Küpsisefail sisaldab tavaliselt domeeni nime, kust küpsisefail tuli, küpsise ”eluiga” ja väärtust, tavaliselt juhuslikult genereeritud numbrit.

6.4.    Järgnevalt on toodud välja kasutatavate küpsiste täpsem info:

Küpsiste nimed

Otstarve

Millal need küpsised kehtivuse kaotavad?

_ga       

Erinevate veebilehe külastajate eristamiseks.   

Kaks aastat.

_gid

Erinevate veebilehe külastajate eristamiseks.   

Üks ööpäev.

_gat

_gat_organizer

 

Üks minut.

 

Küpsiseid on võimalik lubada või keelata veebilehe esmakordel külastusel avanevast pop-up aknast, hiljem on võimalik oma eelistusi muuta veebilehe avalehel vasakus all servas asuva "küpsise" ikooni kaudu avanevast aknast.

 

Kasutusel olevad küpsised saate kustutada selle lingi kaudu https://www.nerostein.ee/en/module/lgcookieslaw/disallow?token=3a1a2caaf79390e515c0c6e018a2d3af

 

Te saate küpsiste kasutamise samuti blokeerida, kui aktiveerite oma veebilehitseja seaded, mis võimaldavad teil keelduda kõikide või osa küpsiste seadistamisest.

 

  1.       Lõppsätted

7.1.    Käesolevad andmekaitsetingimused on koostatud kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46 / EÜ kehtetuks tunnistamise kohta / EÜ (isikuandmete kaitse üldmäärus), Eesti Vabariigi isikuandmete kaitse seadusega ning Eesti Vabariigi ja Euroopa Liidu õigusaktidega.